Doner

Problemer med jakt

Foto: Dag Halvorsen

Ofte hører vi at det er nødvendig med jakt i norsk natur. Stemmer dette egentlig? I Norge er vi heldige ved at vi har en flott natur med et bredt mangfold av dyre- og plantearter. Vi har tatt oss friheten og retten til å gripe inn i dette økosystemet ved å skulle regulere disse artsbestandene selv. Men er dette en god løsning?

Økosystemet

Ville dyr er en viktig del av vårt økosystem. Plantespisere som elger, kaniner, hjorter og rådyr holder vegetasjonen i sjakk og sprer frø og annet plantemateriale rundt omkring i norske skoger. Rovdyr som ulv, rev, gaupe og bjørn holder populasjon med plantespisere i sjakk, som forhindrer sult, overspising av vegetasjonen og minsker sykdommer (epidemier) for dyrene.

Kunstig regulering av bestander

Ofte hører vi mennesker argumentere for jakt ved å si at det er nødvendig for å opprettholde balansen i økosystemet. Dersom ingen jakter vil populasjonene bli for store og vi mennesker må gripe inn for å passe på at dette ikke skjer. Denne påstanden stemmer dårlig.

Naturen har regulert seg selv i millioner av år lenge før mennesket begynte å blande seg inn. Et eksempel er: Dersom en rådyrbestand vokser seg alt for stor så vil det kunne komme en epidemi. I seg selv høres dette ille ut, men epidemien vil da ta ut mange i bestanden slik at det blir færre individer. Naturen regulerer i stor grad seg selv og vil finne ulike måter å få til dette på.

Rovdyr

Rovdyr er en viktig del av norsk natur. De har bl.a. i oppgave å holde bestanden av plantespisere balansert. Dersom vi jakter på rovdyr vil det kunne bli mindre av dem i visse områder som vil føre til en ujevn balanse. Ofte ser vi at råvdyr drepes fordi de spiser og jakter på dyr som vi selv ønsker å spise og jakte på. For eksempel er det mange som ønsker å skyte ulv fordi det er et råvdyr som jakter på bl.a. sauer. Det er vi som har avlet sauene og satt de ubevoktet ut i naturen fordi vi selv skal drepe dem for mat. På denne måten kan vi bidra med å tukle til naturen fordi vi masseproduserer visse dyr og skyter truede råvdyr fordi de truer denne produksjonen. I denne sammenhengen er det også verdt å nevne at ulven står for en veldig liten prosentandel av tap av sau på beite.

Plantespisere

Plantespisere har også sin naturlige del i økosystemet. De holder vegetasjonen i sjakk og bidrar til å spre skog og natur. Byttedyrene fungerer også som en måte å holde rovdyrbestanden i balanse og sørger for at truede arter overlever. At mennesker bryter inn i naturen ved å kunstig regulere den vil neppe fungere optimalt i lengden. Menneskers behov til å kontrollere bestander vil garantert føre til en ubalanse som vil gå ut over visse dyrearter på sikt. Rovdyr og byttedyr er gjensidig avhengig av hverandre og har en like viktig rolle i økosystemet. Dyrene har også familier og venner selv, og føler på både sorg og glede. Hva gir oss retten til å bestemme hvilke av disse individene som skal få leve og dø?

Fisker

Overfiske har allerede blitt et problem også i Norge. Flere steder tømmes hav, elver og innsjøer for fisk og andre sjødyr på grunn av den store hastigheten. Flere arter har allerede forsvunnet eller havnet på rødlista over utrydningstruede arter. Dette skjer verden over og Norge er intet unntak. Fisk og andre sjødyr fyller en helt sentral rolle i naturen. De er også mat for andre type dyr og bidrar til å holde økosystemet i balanse. Hvis vi ønsker å beholde det flotte mangfoldet i havet, er det viktig at vi tar grep og får et mer bærekraftig forhold til fisking. Det mest effektive vil være å ta fullstendig avstand fra aktiviteten. Dette er også det beste for dyret. Forskning viser at fisk føler og tenker mer enn vi har trodd og at de kan føle på smerte. Dette i seg selv bør være et godt nok argument til å la fisken få være i fred!

chevron-down