Doner

Problemer med dyreforsøk i Norge

Vi gir dyr forskjellige virus, skifter DNA, dreper gravide dyr for å studere fostrene, syr øynene igjen på nytt, lammer dem, klipper tærne, brenner på dem levende, utsetter dem for ekstreme temperaturer, tilfører øyne og huden forskjellige irritasjoner, og tvinger dem til å puste inn giftige stoffer. Alle disse grusomhetene mot dem gjøres i forskningens navn. Bak låste dører og piggtrådgjerder brukes og drepes milliarder av ikke-menneskelige dyr rundt om i verden hvert år i dyreforsøk. Dette gjøres i laboratorier ved universiteter, sykehus, forskningsinstitutter og andre selskaper.

Hvilke dyr brukes i dyreforsøk?

De vanligste laboratoriedyrene er rotter, mus og fisk. I tillegg til dem brukes også aper, hunder, hamstere, katter, ilder, kaniner, marsvin, griser, sauer, fugler, ørkenrotter og mange andre dyrearter. Dyrene som brukes i dyreforsøk, skal i henhold til loven avles til formålet og kommer fra en destinasjonsras, som avler og selger forsøksdyr. Noen dyrearter er imidlertid unntatt fra dette kravet. Mange dyr som er avlet for dyreforsøk er genetisk modifiserte og er basert på en teknikk der genene blir slått ut eller ført inn i forskjellige dyr. For tiden er det såkalte dyremodeller for veldig mange sykdommer. Bruken av genmodifiserte dyr øker stadig.

"Etiske" komiteer godkjenner 97% av dyreforsøk

I henhold til gjeldende norsk og europeisk dyrevelferd-lovgivning kan dyreforsøk bare brukes hvis forskningsformålet ikke kan oppnås ved andre metoder. I Norge er det forbudt å utføre dyreforsøk med mindre de først er blitt undersøkt og godkjent av et komité for dyreforsøk. Komiteene domineres av personer som selv utfører eller arbeider med dyreforsøk og som dermed har den grunnleggende holdningen at dyreforsøk er etisk forsvarlig. Det sitter 5 veterinærer og 1 biolog, hvorav 2 har doktorgrad, i komiteen. Deres oppgave er å veie virkningen på dyrene mot fordelen med eksperimentet. Dyretestings-etikkutvalgene vil diskutere etikken ved dyreforsøk, men dette kommer ofte i skyggen av mer tekniske spørsmål. Komiteene har også muligheten til å gjøre unntak fra dyrevernloven og bringe mer lidelse for dyrene. Cirka 97 prosent av søknadene til komitéer for dyreforsøk er for tiden godkjent. De få gangene et forsøk blir avvist, skyldes det vanligvis noe teknisk med søknaden og veldig sjeldent fordi en dyreetisk diskusjon har funnet sted.

Dyrenes stressende hverdag

I Norge er det et stort antall dyreforsøkslaboratorier, og de siste årene har de flyttet fra mindre dyravdelinger til store, sentrale anlegg der dyrene bor på et veldig begrenset område. De fleste laboratoriedyr sitter i små bur hele livet, og de fleste av dem blir kontrollert med for eksempel temperatur, mat, luftforsyning, lys og mer. I tillegg til eksperimentene de er en del av, holdes de på en liten overflate, mange ganger uten stimulering og muligheten til å utføre sin naturlige oppførsel. Rotter og mus blir holdt i små plastbokser med veldig liten stimulering, og de mangler ofte reir å søke ly i. De blir også stadig utsatt i de gjennomsiktige burene, noe som er ekstremt stressende for dem. Hunder blir holdt i bur eller kenneler innendørs på laboratorier, mens katter mange ganger holdes i grupper i små, vindusløse rom. Mange kaniner blir fortsatt holdt alene og i bur så små at de ikke en gang kan strekke seg ut. Mus blir så stresset og understimulerte at de biter i hverandres haler bare for å ha noe å gjøre. Slik ser testdyrets virkelighet ut, og eksperimentene kan vare i alt fra dager til måneder eller til og med år. De fleste dyr blir drept på slutten av eksperimentene, men noen dyr som ape, hund eller katter kan gjenbrukes i flere eksperimenter. Dette er fordi de er delvis dyre å kjøpe og mange ganger har de blitt vant til å bli håndtert av mennesker.

Grafen viser antall forsøksdyr blant EU-land og i Norge. Tallene er fra siste pålitelige måling, som var i 2016. FOTO: Dyrevernalliansen

Flere dyreforsøk forbudt

Dyrekosmetisk testing er forbudet i EU, og 11. mars 2013 ble det innført et forbud mot salg av produkter med ingredienser som har blitt testet på dyr etter den datoen. Flere og flere land utenfor EU har også forbudt kosmetiske tester på dyr. Norge har blant annet innført samme forbud som EU og land som New Zealand, Israel, India, Tyrkia og Sao Paulo, og mange andre land vurderer også et forbud. Land som vurderer forbud inkluderer Argentina, Australia, Brasil, Canada, Sør-Korea, Russland og USA.

Ifølge Mattilsynet er det 532 godkjente søknader i Norge der det ble drevet med dyreforsøk. Tilsammen ble det brukt 1 686 658 dyr i 2018. Fra 2005 til 2016 døde over 11,6 millioner dyr og det var 62 godkjente forsøksdyr-avdelinger i 2014. Av de 532 godkjente søknadene var det cirka 12 som ble avslått.

Mer informasjon:
Alternative metoder

chevron-down